The Pestalozzi Trust is a registered public benefit organisation that is exempt from income tax because it uses its income to make it possible for parents to choose home education with assurance and confidence and in the best interests of their children.

Read more: Pestalozzi Trust

Dynamis a ministry, created and lead by Martie du Plessis, a curriculum expert, brain profile analyst and grandmother.

Dynamis was formed in 2002 in response to the many enquires and appeals for help that Martie received concerning the knowledge and implementation of home education.

Based in Clarens in the Free State, Dynamis is 3 hours from Gauteng, Pietermaritzburg and Bloemfontein and 37 km from Bethlehem.

Dynamis has a broad, unbiased, knowledge of the various curricula, learning materials, computer programs and home educational aids currently avaliable.

Dynamis directs people to relevant legal advice regarding home ducation, matriculation, alternative training and examinations.

Contact Martie at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or visit her website at www.dynamislearning.co.za

Persoonlike Nommer-pas Tuisonderig deur Beit HaSefer

(Geen ‘een nommer moet almal pas’ produkte nie!)

Wat is Beit HaSefer?
Het u opvoedkundige materiaal nodig? Wel, u is nie alleen nie – ons is tot u diens. Beit HaSefer het die oplossing geword vir vele mense en instansies, waarvan die vernaamste tuisskool ouers is wat die verantwoordelikheid van die opvoeding van hulle kinders op hulself neem. Anders as “diensverskaffers”, wat hul eie sisteem van onderrig aan u verkoop, bied Beit HaSefer u opvoedkundige produkte. Ons bied u die opsie om die beste produk uit die grootste beskikbare reeks kwaliteit produkte te kies. Op hierdie wyse bied ons u ‘n buigsame en koste effektiewe metode om u kind enige tyd en enige plek op te voed. Met ander woorde:- ons verskaf opvoedkundige oplossings waar die behoefte opvoedkundige produkte en materiaal is! BeitHaSefer is DIEHuis van die Boek”.

Waar is Beit HaSefer?
Beit HaSefer se dienste sluit posaflewering in. Telefoniese bestelling word spoedig hanteer, terwyl aflewering by die adres van jou keuse plaasvind. Ons is in Pretoria, Suid-Afrika gevestig waar baie van ons kliente ons besoek.

Wat is die betekenis van ‘Beit HaSefer’?
Beit HaSefer" is ‘n Hebreeuse term met ‘n paar betekenisse. Eerstens, "Beit" beteken "Huis" en "Sefer" beteken "Boek". Die betekenis van "Ha" is "die", wat gevolglik die saamgestelde betekenis "Huis Die Boek" het. Wanneer ons dit meer verstaanbaar vertaal beteken dit eerstens "Huis van die Boek"- met ander woorde “die huis waar boeke is”. Tweedens, as ‘n Hebreeuse term, beteken dit "Skool". Die derde, en mees belangrikste betekenis is "Huis van die BOEK". Al is al die betekenisse vir ons familie van toepassing neem "die BOEK" (wat mense na verwys as “Die Bybel”) die mees prominente “boek-plek” in ons huis en lewens. Om op te som: As familie is ons lewens op “die BOEK” gebaseer terwyl ons self as tuis-skool familie baie “Boeke” gebruik en derdens maak ons dit ons besigheid om mense met kwaliteit “Boeke” en ander opvoedkundige materiaal te help.

Wat bied Beit HaSefer jou?
Ons offer jou “DIE BESTE GEREEDSKAP vir die opvoedingstaak” teen die bes moontlikste prys!
Ons wys jou wat is beskikbaar en jy en jou kinders kies die mees toepaslikste en beste produk uit die wydste reeks produkte beskikbaar. Ons neem verskillende persoonlikhede, leerstyle, en jou voorkeur en aanslag met betrekking tot leer in ag en help jou om self die keuse te maak in wat jy wil gebruik. Jou keuse sal jy kan maak uit die grootse moontlike reeks van opvoedkundige produkte beskikbaar in die land. Vanaf 1997 ondersteun en help ons mense op hierdie manier. Wanneer jy opvoedkundige materiaal soek; onthou, - ons help jou, ons neem nie die besluite namens jou nie. Alle onderwysdepartement goedgekeurde, en vele ander boeke en opvoedkundige materiaal is by ons beskikbaar.

Kontak gerus vir Lindi by:

Beit HaSefer (Huis van die Boek )
Tel: 012-546-0701
Fax: 012-546-0701
Sel: 072 268 2237
Epos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webwerf: http://www.beithasefer.co.za

Opvoedkundige Produkte en Dienste:

 • Sagteware
 • Skool Boeke & Ander Opvoedkundige Boeke
 • Allerlei ander Opvoedkundige Produkte en Hulpmiddels
 • Tuis Opvoeding en Onderrig, Algemene Opvoedkunde en Opleiding & Ontwikkelings Konsultasie
 • Instruksionele Ontwerp & Kurrikulum Ontwikkeling
 • Veiligheid en Gesondheidsprodukte en Apparaat
 • Ons pos / koerier / lewer wereldwyd af


Diens met ‘n glimlag


Vir kennisname: Kontak ons vir die wydste reeks opvoedkundige produkte (Opvoedkundige Sagteware / Kaspersky Internet Sekuriteit & Teen-Virus Sagteware / Opvoedkundige Rekenaar Sagteware / “Edutainment” / CD-ROMs / DVD's / Skool Boeke / Hulpbronne / Remediërende Leermateriaal en vele meer)

Ons spesialiseer daarin om vir jou ‘n pakket volgens individuele leerders se persoonlike behoeftes saam te stel. Produkte word gekies uit ‘n wye reeks van verskeie uitgewers. Ons neem ook jou geloofs- en persoonlike voorkeure in ag.

Tailor made Home Education by Beit HaSefer

(No ‘one size fits all’ products!)

What is Beit HaSefer?
Are you looking for educational material? Well, you are not alone. Beit HaSefer has become the educational product solution to many people, but foremost are the parents who take the responsibility of educating their children at home on themselves. Unlike ‘service providers’ who extend their system of education to your home or educational environment, Beit HaSefer is a product supplier. We offer a flexible and cost effective approach to educating children anywhere and anytime. In other words – we provide educational solutions where the need is educational products. Beit HaSefer is THEHouse of the Book” though you will get more than just books from us.

Where is Beit HaSefer?
Beit HaSefer services include a post delivery service. Telephonic orders are processed promptly and delivery takes place at your preferred address. Many prefer to visit us in Pretoria, South Africa, while for others we are as close as their telephone.

What is the meaning of ‘Beit HaSefer’?
Beit HaSefer" is a Hebrew term with several meanings. Firstly "Beit" means "House" and "Sefer" means "Book". The meaning of "Ha" is "the", making up the literal meaning "House the Book". Better translated it has several meanings. Firstly it means "House of the book"- i.e. “the house where you will find books”. Secondly, as a proper Hebrew term, it simply means "School". The third and most important meaning is "House of the BOOK". For our family, all statements apply, especially the last one because "the BOOK" (which people refer to as “the Bible”) takes the most prominent “book-place” in our home and lives. To sum this up; our lives are based on “the BOOK” and as home educating family we use many “books” while we focus on helping other people with high quality “books” and other educational products.

What does Beit HaSefer offer you?
We offer you “THE BEST TOOL for the job” for the best possible price!
We help you to analise your needs and then show you what is available. You (and your children) choose the best suitable product from the widest range of products available. We consider different learning styles, personalities and approaches to learning and guide you in selecting what you prefer among the greatest range of products available in this country. We have been helping and advising people in this way since 1997 though we did not supply them with products at that stage. Remember, when you need to find proper study material – we only help you, we make no choices on your behalf. All Educational Department approved, and many other books and educational products are available from us.

Please contact Lindi at:
Beit HaSefer (House of the Book )
Tel: 012-546-0701
Fax: 012-546-0701
Cell:072 268 2237
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.beithasefer.co.za

Educational Products & Services

 • Software
 • School Books & Other Educational Books
 • Educational Utilities
 • Home Education, General Education, Training & Development Consulting
 • Instructional Design & Curriculum Development
 • Safety and Health Advice, Products and Equipment
 • We post/courier/deliver worldwide


Service with a smile


Note: Contact us for the widest range of educational products (Educational Software / Kaspersky Internet Security & Anti-Virus Software/ Educational Computer Hardware / Edutainment / CD-ROMs / DVD's / School Books / Reference Material / Remedial Teaching Aids and many more)

We specialize in customizing the educational products you use so that individual learner’s personal needs be attended to. Products are selected from the widest range available based on your children’s individual and personal learning styles and needs. We also consider your religious and other personal preferences.

Legal & Research

Legal Status

Home Education is legal in South Africa and internationally.

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

Learning centre overview

Regulatory environment & support for learning centres

+ View

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Support

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Curriculums

Physical Development Life Skills ...

- CARPE DIEM -Seize the DayUse the OpportunityHelp children … so ...

Love2Learn Curriculum

Love2Learn offers a comprehensive, modular curriculum, designed to ...

Beit HaSefer

Tailor made Home Education by Beit HaSefer (No ‘one size fits all’ ...

ABCmouse.com

Early Learning Academy for children ages 2 - 8 Reading , Math , ...

Q & A

What about matric?
There are a number of ways that homelearners can get a matric. The most popular form of matric is the academic matric. W...
4566 Hits
What is the best curriculum?
There is no curriculum that is the best curriculum for all families. Parents must have a look at as many as possible cur...
3850 Hits
Free and 2nd Homeschool resources
The sahomeschoolers.org website has a list of selected free resources that are available, as well as a service where hom...
4246 Hits
ABCmouse
Save 10%
Course
 • Prev
 • Curriculums & Resources
Scroll to top